Handlingsplan 2016

Åkrehamn bedehus har et mangfoldig og rikt spekter av aktiviteter. Bedehusstyret ønsker at følgende overordnede mål skal gjelde for alle aktivitetene:

 • Gud skal æres og Jesus Kristus få sin vilje gjennom alt som skjer
 • Både barn og voksne skal bli kjent med det kristne budskapet, og derigjennom ledes inn i et personlig forhold til Jesus Kristus som Frelser og Herre
 • Gjennom forkynnelse, bønn, undervisning og fellesskap skal det bidras til modenhet og utvikling hos den enkelte
 • Vi vil være et inkluderende og omsorgsfullt fellesskap, der kristne på tvers av alder, livssituasjon og personlighet føler tilhørighet, og der nye tas imot med kjærlighet og omtanke, og innlemmes i dette fellesskapet
 • Forsamlingen skal bidra til arbeid utenfor eget hus, både i form av ytre- og indremisjon

I 2016 omfattes dette arbeidet av følgende:

Faste aktiviteter

 • Møter i alle fall hver søndag
 • Bønne- og vitnemøter hver tirsdag
 • Nattverd siste søndag i måneden i tilknytning til søndagsmøtet
 • Bibelgrupper
 • Søndagsskole for barn fra 3–4-årsalderen og opp til 7. klasse
 • Gutte- og jentelag med praktiske aktiviteter fra 2.–7. klasse
 • Barnekor fra 4-årsalderen
 • Yngres, et samlingssted for jenter og gutter fra 5.–7. klasse (andakt, sang, lek og moro)
 • Café 3:16, som omfatter ungdom fra siste halvår av 7. klasse og oppover
 • Åpent kristent fellesskap (ÅKF) omfatter unge voksne fra rundt 20-årsalderen og oppover.
 • Bedehusforeningen d.e. (støtteforening for bedehuset)
 • Bedehusforeningen d.y. (støtteforening for bedehuset)
 • Nistepakke, et tilbud om systematisk bibelundervisning

I tillegg til disse faste aktivitetene, som for det meste foregår enten hver uke eller annenhver uke, arrangeres det enkelte møteuker der flere ukedager tas i bruk til møtevirksomhet.

Spesielle utfordringer og tiltak i 2016

Fellesskap

Bedehusstyret ser det som naturlig at søndagsmøtet er det møtet der alle generasjoner samles, og at det utgjør kjernen i arbeidet på huset. I lengre tid har vært slik at de yngre generasjoner er dårlig representert på disse møtene. Samtidig er det ofte liten oppslutning fra den eldre garde på møter de yngre er ansvarlige for. Vi har imidlertid registrert en bedring på dette området, men mye gjenstår.

«Møtefellesskapet» har også en del begrensninger. Noen behov dekkes bedre i mindre fellesskap i hjemmene, ikke minst det at man blir bedre kjent med hverandre, og dermed kan være med og bære hverandres byrder og styrke og gi mot til hverandre på en helt annen måte. Slik bedehusstyret oppfatter det, er det mange som ikke har noe slikt husfellesskap de er en del av.

Alle disse tingene fører til at målet om fellesskap «på tvers av alder, livssituasjon og personlighet» ikke oppnås, med følgende konsekvenser:

 • Dynamikken i forholdet mellom unge og eldre uteblir
 • Det skapes ikke tilhørighet til forsamlingen, men til grupperinger knyttet til alder eller livssituasjon. Dette fører lett til at en blir stående utenfor når man ikke lenger er en naturlig del av denne gruppen
 • Alle nås ikke med det samme budskapet, slik at en ikke lenger drar i fellesskap mot felles mål
 • Noen opplever å ikke bli sett, å forsvinne i mengden
 • Tjeneste i forsamlingen blir til en viss grad «plattformsentrert», noe som gjør at noen ikke opplever å få bruke og utvikle de gavene Gud har gitt dem
 • En konsekvens dersom denne utviklingen fortsetter, kan være at forsamlingen på huset med tiden dør ut

Disippelgjøring

Jesus befalte disiplene sine å gjøre alle folkeslag til disipler (Matt 28:16-20). Dette oppdraget tror vi også gjelder oss, og at det har to hovedkomponenter, nemlig omvendelse og opplæring. På begge disse områdene har vi utfordringer.

Omvendelse: Vi ser med sorg at vi i for liten grad når ut til våre ikkekristne medmennesker på Åkra i voksen alder, og at det er sjelden at noen av disse gjør «helomvending» og blir lagt til forsamlingen.

Opplæring: Disiplene fikk i oppdrag å lære de nye disiplene «å holde alt det jeg har befalt dere.» Uttrykket «alt» krever systematisk undervisning, slik at man vet hva som er blitt og ikke er blitt undervist. Samtidig innebærer «å holde» også oppfølging i forhold til enkeltpersoner. Slik vi ser det, oppfyller vi fremdeles ikke i tilstrekkelig grad dette oppdraget.

Hyrdetjeneste

Titus fikk i oppdrag av Paulus å «ordne det som ennå sto igjen, og innsette eldste i hver by» (Titus 1:5). Vi opplever det slik at det som ikke var ordnet på Kreta, også gjenstår i forsamlingen på bedehuset. Det mangler noen med myndighet, mandat og kvalifikasjoner til å ha tilsyn med flokken, både når det gjelder å gi retning, undervisning og sjelesorg.

Tiltak

Vi ønsker innspill både angående årsaker og tiltak i forhold til denne utviklingen, og vil sette dette på dagsordenen i styremøtene i 2016.

Styret vil arbeide med følgende tiltak:

 1. Styret arbeider med å finne mer effektive måter å organisere det praktiske på, slik at det blir tilstrekkelig kapasitet til å ta tak i disse utfordringene.
 2. Styret fortsetter arbeidet med å gjøre søndagsmøtet til et felles samlingspunkt for hele forsamlingen.
 3. Styret arrangerer møtehelg månedlig, med økt fokus på bibelundervisning.
 4. Utvalget som ser på strukturen i forsamlingen, bl.a. hyrdetjeneste, fortsetter arbeidet sitt.
 5. Styret ser på muligheter til å styrke evangeliseringsarbeidet, spesielt rettet mot voksne.
 6. For at hele forsamlingen skal få komme med innspill i disse prosessene, fortsetter vi å innkalle til samtalemøte minst to ganger i løpet av året. Her tas det opp spørsmål som angår virksomheten på huset, og utvalget i punkt 4 gir en statusrapport.

 

Handlingsplan 2015