Vedtekter

Vedtekter for Zoar — Åkrehamn bedehus

§ 1

Bedehuset skal benyttes til kristne møter og samlinger.

Huset kan også benyttes til andre samlinger dersom to tredjedeler av styret tillater det.

§ 2

Bedehuset står i en evangelisk-luthersk tradisjon, og virksomheten må være i samsvar med dette.

Forkynnere og ledere må bekjenne seg til den kristne tro og Bibelens absolutte autoritet i liv og lære.

§ 3

Stemmerett på årsmøtet har personer fra og med fylte 18 år, som bekjenner seg til den kristne tro og har sin åndelige tilknytning til bedehuset.

§ 4

Årsmøtet avholdes innen utgangen av januar. Når minst 10 av de stemmeberettigede skriftlig anmoder om det, innkaller styret til ekstraordinært årsmøte.

Årsmøter bekjentgjøres i media og ved oppslag på bedehuset.

Forslag til årsmøtesaker må leveres styret minst én måned i forveien. Styret skal offentliggjøre alle årsmøtesaker senest 14 dager før årsmøtet.

§ 5

Saker på årsmøtet avgjøres der annet ikke er spesifisert med alminnelig flertall. Foreligger mer enn to alternative forslag til vedtak, stemmes det i flere omganger til to gjenstår.

Dersom en eller flere stemmeberettigede ber om det, kan det i enkeltsaker kreves kvalifisert, det vil si to tredjedels flertall. Dette gjøres dersom det er alminnelig flertall for det.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det møter minst 18 stemmeberettigede. Viser det seg at årsmøtet ikke er beslutningsdyktig, innkalles til nytt årsmøte innen én måned.

§ 6

Årsmøtet velger 10 medlemmer blant de stemmeberettigede til styre for bedehuset. Styret velger seg imellom formann, nestformann, kasserer og sekretær. Styremedlemmer velges for to eller unntaksvis ett år.

Årsmøtet oppnevner en valgkomité som finner kandidater til neste års styre.

Årsmøtet velger også to revisorer.

Alle personvalg bør skje skriftlig.

§ 7

Styret har ansvar for å se til at virksomheten i bedehuset drives etter gjeldende vedtekter og retningslinjer. Det har også ansvar for husets økonomi, renhold og forsvarlig vedlikehold. Styret legger fram årsmelding, revidert regnskap, budsjett og handlingsplan på årsmøtet. Handlingsplanen offentliggjøres senest 14 dager før årsmøtet.

§ 8

Dersom bedehuset skulle bli solgt til annet bruk, skal eventuell gjeld på huset først betales. Gjenværende beløp benyttes til oppførelse av nytt bedehus.

§ 9

Forslag til endring av disse vedtektene må komme inn til det ordinære årsmøtet, og vedtak kan først gjøres av neste års ordinære årsmøte.

Endring krever to tredjedels flertall ved skriftlig avstemning.